KASA+ czyli spółki Skarbu Państwa

Spół­ki Skar­bu Pań­stwa to łako­my kąsek dla każ­dej wła­dzy. Jed­nak poprzed­nie rzą­dy zatrud­nia­ły ludzi z kom­pe­ten­cja­mi, orga­ni­zu­jąc kon­kur­sy. Zwy­kle też cze­ka­no na koniec kaden­cji poprzed­nie­go Ppre­ze­sa. Nato­miast po obję­ciu wła­dzy przez PiS w cią­gu pół roku wymie­nio­no 96,9% pre­ze­sów! Nowa­tor­skim wkła­dem PIS‑u w podział łupów są „karu­ze­le” w zarzą­dach. Zatrud­nia się ludzi na krót­ko, po czym pła­ci się im wyso­kie odpra­wy i zwal­nia. Odpra­wy to kwo­ty 270 – 600 tys. zł (pocho­dzą­ce z naszych podat­ków). W PZU oraz Ban­ku Ochro­ny Śro­do­wi­ska zmie­nio­no pre­ze­sów już pięć razy. W KGHM, Loto­sie, JSWENEA – dwa razy. Ogó­łem w 2017 r. zmie­nio­no 46% pre­ze­sów. Do Zarzą­du Pol­skiej Gru­py Zbro­je­nio­wej wybra­no np. Rado­sła­wa O. (b. sze­fa koła „Gaze­ty Pol­skiej” w Łomian­kach). Dostał odpra­wę i został odwo­ła­ny po 10 mie­sią­cach. Człon­kiem Zarzą­du PZU, zosta­ła Mał­go­rza­ta S. (sze­fo­wa kan­ce­la­rii Ppre­zy­den­ta) mimo bra­ku wyma­ga­ne­go doświad­cze­nia na sta­no­wi­sku kie­row­ni­czym. Praw­dzi­wy „nalot” na rady nad­zor­cze w spół­kach zro­bi­li rad­ni PIS‑u. Rekor­dzi­ści (mimo bra­ku kom­pe­ten­cji) w dwa lata zaro­bi­li po 600 tys. zł. To my wszy­scy im tyle zapła­ci­li­śmy. (pka)


Lin­ki:

https:/www.newsweek.pl/polska/polityka/prawo-i-sprawiedliwosc-skok-pis-na-panstwowe-spolki-raport/jeq82em

http:/www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Odpowiedzialne%20Panstwo/Stanowiska_publiczne_jako_lup_polityczny.pdf

http:/www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018–05-22/40-samorzadowcow-z-pis-zarobilo-w-dwa-lata-177-mln-zl/?ref=wyszukiwarka&ref=article


 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.