Polscy rolnicy w UE

Komi­sja Euro­pej­ska (KE) przed­sta­wi­ła pro­jekt budże­tu na lata 2021–2027. Pula dopłat bez­po­śred­nich dla pol­skich rol­ni­ków wyno­si 91,2 mld. zł. (z uwzględ­nie­niem infla­cji). To ok. 1 % mniej niż w poprzed­nim budże­cie. Dzie­je się tak dla­te­go, że pol­skie rol­nic­two jest już bli­skie śred­niej UE! Dodat­ko­we środ­ki na pro­gram inwe­sty­cji w roz­wój obsza­rów wiej­skich wynio­są dla Pol­ski 39,6 mln. zł. Zmia­nie ule­gnie spo­sób przy­dzie­la­nia dopłat, tak aby pro­mo­wać roz­wój małych i śred­nich gospo­darstw rol­nych. Każ­dy z kra­jów człon­kow­skich będzie musiał prze­zna­czyć 2% cał­ko­wi­tej sumy przy­zna­nej mu w ramach dota­cji bez­po­śred­nich na pomoc dla mło­dych rol­ni­ków, któ­rzy chcą roz­po­cząć dzia­łal­ność. Mło­dy rol­nik (lub rol­nicz­ka) mógł­by liczyć na pomoc unij­ną w kwo­cie ok. 200 tys. zł. (ek)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.