Uczmy się na cudzych błędach

Pań­stwo­we i pra­wi­co­we media bom­bar­du­ją nas pro­pa­gan­dą, wg któ­rej „Pol­ska jest pod zabo­ra­mi”, a zabor­cą jest jako­by Unia Euro­pej­ska (UE). Przed­sta­wia się np. bre­xit jako począ­tek nad­cho­dzą­ce­go roz­pa­du całej UE. Tym­cza­sem Bry­tyj­czy­cy pro­te­stu­ją prze­ciw bre­xi­to­wi i żąda­ją ponow­ne­go refe­ren­dum. Odkry­li, że na opusz­cze­niu UE wie­le stra­cą. Może dojść do roz­pa­du Wiel­kiej Bry­ta­nii, odłą­cze­nia się Szko­cji i kon­flik­tów mię­dzy Irlan­dią a Irlan­dią Pół­noc­ną. Może powró­cić kosz­mar ter­ro­ry­zmu. Dla Pola­ków tam pra­cu­ją­cych bre­xit też był­by wiel­kim pro­ble­mem. (pp)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.