Nowa Bibuła 015–016

Zapra­sza­my do pobra­nia Nowej Bibu­ły! Znów uda­ło sie nam być na cza­sie. Poru­sza­my sze­reg aktu­al­nych tema­tów, jak strajk nauczy­cie­li, Bre­xit i groź­ba Pole­xi­tu. No i, jak zwy­kle, spo­ra daw­ka infor­ma­cji o afe­rach obec­nej władzy.

Można ją pobrać tutaj

Jak zwy­kle, pro­si­my o pomy­sło­we roz­po­wszech­nia­nie dru­ku w swo­jej okolicy.Tym, któ­rzy nie­daw­no do nas dołą­czy­li przed­sta­wia­my krót­ko zasa­dy naszej akcji. Każ­dy wolon­ta­riusz może pobrać plik z dru­kiem z powyż­sze­go lin­ku, następ­nie wydru­ko­wać go we wła­snym zakre­sie, powie­lić i roz­po­wszech­niać wg. swo­je­go pomy­słu. Moż­na np. zosta­wić ulot­kę na ław­ce w par­ku, na przy­stan­ku, poczcie, w przy­chod­ni zdro­wia lub w kawiar­ni. Moż­na też po pro­stu wrę­czać ją innym w miej­scu publicz­nym, albo umie­ścić na tabli­cy ogło­sze­nio­wej. Moż­li­wo­ści jest nie­skoń­cze­nie wie­le, każ­dy dzia­ła wg. swo­je­go pla­nu i moż­li­wo­ści. Sta­ra­my się zawsze mieć Bibu­łę pod ręką, aby pozo­sta­wić ją przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych codzien­nych spraw. Nie­któ­rzy wsu­wa­ją Bibu­łę do gazet w skle­pach, inni pozo­sta­wia­ją na krze­słach w pocze­kal­ni dwor­co­wej. Wie­rzy­my w Waszą pomysłowość!

Nasza akcja roz­wi­ja się bar­dzo dyna­micz­nie. Dotar­li­śmy już do ponad 250 miej­sco­wo­ści. Zauwa­ży­ły nas też media. Kole­gom lub kole­żan­kom dzia­ła­ją­cym w Bia­łym­sto­ku gra­tu­lu­je­my sku­tecz­nej akcji: http:/bialystok.wyborcza.pl/bialystok/7,35241,24577133,uklad-kaczynskiego-i-nowa-bibula-na-plotach-i-slupach-bialegostoku.html.

Oprócz Nowej Bibu­ły pole­ca­my też do ścią­gnię­cia i roz­po­wszech­nie­nia ulot­kę popie­ra­ją­cą pro­test nauczy­cie­li. To bar­dzo waż­ne, aby doma­ga­ją­cy się god­nych warun­ków pra­cy nauczy­cie­le czu­li peł­ne popar­cie ze stro­ny nas wszyst­kich, a szcze­gól­nie rodzi­ców dzie­ci w wie­ku szkol­nym.   Ulot­kę pobie­rze­cie TUTAJ.

Na koniec chcie­li­by­śmy uspo­ko­ić tych wszyst­kich, któ­rzy zamó­wi­li przy­pin­ki: już za kil­ka dni prze­śle­my je pocz­tą. Musie­li­śmy zamó­wić dodat­ko­wą partię!

Gdy­by ktoś chciał nas wes­przeć finan­so­wo, pro­si­my o drob­ne wpła­ty na http:/zrzutka.pl/nowabibula. To nam pomo­że pro­mo­wać akcję w internecie.

Nowa Bibu­ła 015
Nowa Bibu­ła 016

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.