Przypinki Nowej Bibuły

Dla naszych współ­pra­cow­ni­ków i sym­pa­ty­ków przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ne przy­pin­ki z logo akcji. Są wyko­na­ne w dwóch roz­mia­rach, duża i mała, oraz w dwóch kolo­ry­sty­kach: kolo­ro­wa i czar­no-bia­ła. Każ­dy, kto chce dostać taka przy­pin­kę w pre­zen­cie może nam prze­ka­zać dane adre­so­we na nasz adres ema­il: kontakt@​nowabibula.​pl. Prze­śle­my je pocz­tą. Gwa­ran­tu­je­my, że Wasze dane adre­so­we nie zosta­ną niko­mu ujaw­nio­ne. Przy­pin­ki moż­na też ode­brać oso­bi­ście w naj­bliż­szych dniach w War­sza­wie lub Łodzi. W War­sza­wie będzie­my w sobo­tę 16 mar­ca w godz. 9–17 na Kon­gre­sie Mediów Oby­wa­tel­skich (Col­le­gium Civi­tas, na XII pię­trze Pała­cu Kul­tu­ry). W Łodzi w nie­dzie­lę 17 mar­ca w godz. 10.:30–16:30 na Kon­gre­sie Oby­wa­tel­skich Ruchów Demo­kra­tycz­nych (Hala Expo, ale­ja Poli­tech­ni­ki 4).

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.