Nowa Bibuła 013–014

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwie ulot­ki z serii „Nowa Bibuła”.

Można je pobrać TUTAJ

Drą­ży­my w nich tema­ty, któ­ry­mi żyje Pol­ska: ukła­dy budo­wa­ne w Pol­sce przez PiS, ciem­ne inte­re­sy Kaczyń­skie­go i spół­ki „Srebr­na”. Fatal­ny stan oświa­ty i służ­by zdro­wia. Bole­sny pro­blem pedo­fi­lii wśród księ­ży i bra­ku reak­cji ze stro­ny hie­rar­chów. To wszyst­ko na 2 kart­kach A4, któ­re moż­na samo­dziel­nie wydru­ko­wać, powie­lić i roz­dać zna­jo­mym, sąsia­dom, albo po pro­stu pozo­sta­wić gdzieś w miej­scu publicz­nym. Liczy­my na Waszą inwencję.

Dodat­ko­wo, dorzu­ca­my ulot­kę przed­sta­wia­ją­cą Układ Kaczyń­skie­go – kopię słyn­nej tabli­cy poka­zu­ją­cej powią­za­nia poli­tycz­no-biz­ne­so­we Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, któ­rą na kory­ta­rzu sej­mo­wym zare­kwi­ro­wał poseł Suski. Pobie­rze­cie ją tutaj: http:/nowabibula.pl/wp-content/uploads/2019/03/UkladKaczynskiego.pdf.

Miesz­kań­cy Łodzi i War­sza­wy mogą nas spo­tkać w naj­bliż­szy week­end. W War­sza­wie będzie­my  w sobo­tę 16 mar­ca w godz. 9–17 na Kon­gre­sie Mediów Oby­wa­tel­skich (Col­le­gium Civi­tas, na XII pię­trze Pała­cu Kul­tu­ry). W Łodzi w nie­dzie­lę 17 mar­ca w godz. 10.:30–16:30 na Kon­gre­sie Oby­wa­tel­skich Ruchów Demo­kra­tycz­nych (Hala Expo, ale­ja Poli­tech­ni­ki 4). Oczy­wi­ście przy­wie­zie­my ze sobą tro­chę Bibu­ły! A do tego przy­pin­ki z logo akcji! Zapraszamy!

Nasza akcja dotar­ła już do ponad 200 miejscowości!

Oto ich lista:

Alek­san­drów Łódz­ki Bal­dram Bali­gród Beł­cha­tów Będzin Bia­ła Pod­la­ska Bia­ła Prud­nic­ka Bia­ły­stok Biecz Biel­sko-Bia­ła Bisku­piec Bli­cho­wo Bło­nie Bogu­chwa­ła Bole­chó­wi­ce Bole­chów Bole­sław Bole­sła­wiec Boru­cin Bran­dwi­ca Brzeg Brzeź­ni­ca Brzeź­no Byd­goszcz Bytom Chełm Chełm­no Cho­rzów Chrza­nów Cie­szyn Czarn­ków Cze­ladź Czer­ni­chów Czę­sto­cho­wa Dębi­ca Dęb­no Dobro­wo Dolsk Dywi­ty Dzia­ło­szyn Dzier­go­wi­ce Dzier­żo­niów Elbląg Ełk Flo­ryn­ka Gdańsk Gdy­nia Gli­wi­ce Gło­gów Golub-Dobrzyń Goły­min Gru­dziądz Jachów­ka Jastrzę­bie Zdrój Jaworz­no Jazow­sko Jele­nia Góra Jerz­ma­no­wi­ce Jezio­ra­ny Józe­fo­sław Kaje­ta­ny Kar­tu­zy Kato­wi­ce Kąty Wroc­law­skie Kętrzyn Kiel­ce Kle­cza Dol­na Koc­my­rzów Kol­bu­szo­wa Koł­ba­sko­wo Koście­rzy­na Kra­ków Krap­ko­wi­ce Kra­sno­pol Kro­sno Odrzań­skie Kro­sno Odrzań­skie Krze­szo­wi­ce Legio­no­wo Liber­tów Libu­sza Lima­no­wa Lip­no Lubań Lublin Lubli­niec Luboń Ludź­mierz Łapa­nów Łącz­na Łącz­nik Łęcze Łom­ża Łódź Łyso­mi­ce Mar­go­nin Mar­ki Mie­lec Modrze Mora­wi­ca Morąg Mrą­go­wo Msza­na Dol­na Mysło­wi­ce Myśla­cho­wi­ce Myśle­ni­ce Nawo­jo­wa Góra Nie­po­ło­mi­ce Nowy Sącz Nowy Targ Obor­ni­ki Ślą­skie Olec­ko Ole­śni­ca Olkusz Olszan­ka Olsz­tyn Oła­wa Opo­le Ostro­łę­ka Ostro­wiec Świę­to­krzy­ski Ostrów Mazo­wiec­ka Ostrów Wiel­ko­pol­ski Ostrze­szów Oświę­cim Otwock Pabia­ni­ce Pajęcz­no Paw­ło­wicz­ki Pia­secz­no Pie­ka­ry Ślą­skie Piw­nicz­na-Zdrój Płock Pnie­wy Pobie­dzi­ska Posa­da Gór­na Poznań Pral­ko­wi­ce Pruszcz Gdań­ski Prusz­ków Prze­gi­nia Prze­zmie­ro­wo Przy­go­dzi­ce Puck Puła­wy Rab­ka-Zdrój Racz­ki Radom Raj­brot Raszyn Rud­nik Rumia Ryb­na Ryb­nik Rze­szów San­do­mierz Sie­tesz Ska­ła Ska­wi­na Skulsk Słom­czyn Słom­ni­ki Słu­bi­ce Smy­ków Socha­czew Sokół­ka Sopot Sosno­wi­ce Sta­lo­wa Wola Sta­ra­cho­wi­ce Stru­mień Strzel­ce Opol­skie Strze­lin Sucha Beskdz­ka Sule­chów Sule­jów Sule­jó­wek Szcze­cin Szy­dło­wiec Śnia­do­wo Śrem Świd­ni­ca Świer­kla­niec Tara­sko­wo Tar­now­skie Góry Tar­nów Toma­szów Lubel­ski Toruń Trzcian­ka Trze­bi­nia Trze­me­śnia Tucze­py Turek Tychy Ust­ka Wado­wi­ce Wał­brzych War­sza­wa Wej­he­ro­wo Węgrz­ce Wiel­kie Wiel­bark Wie­licz­ka Wiślin­ka Wło­cła­wek Woj­borz Wro­cław Wyso­go­to­wo Występ Zabie­rzów Zabrze Zagańsk Zako­pa­ne Zale­wo Zamość Zator Zawier­cie Ząb­ki Zbyt­ków Zduń­ska Wola Zgierz

Jeśli Waszej miej­sco­wo­ści nie ma na liście, daj­cie nam znać! Naj­le­piej przez stro­nę rapor­to­wa­nia: http:/nowabibula.pl/raport

Nowa Bibu­ła 013
Nowa Bibu­ła 014

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.