Obyś cudze dzieci uczył”

Ta klą­twa jest wyjąt­ko­wo aktu­al­na. „Refor­ma” oświa­ty ode­bra­ła nauczy­cie­lom auto­ry­tet, god­ność i przy­zwo­ity byt. Zara­bia­ją oni prze­cięt­nie 30% śred­niej kra­jo­wej. W opi­nii publicz­nej to „nie­ro­by”. Nikt nie liczy cza­su na przy­go­to­wa­nie lek­cji, popra­wę kla­só­wek i wypeł­nia­nie setek (tak­że zbęd­nych) doku­men­tów. A prze­cież nauczy­ciel musi też mieć czas na pod­no­sze­nie kwa­li­fi­ka­cji po to, by prze­ka­zy­wać aktu­al­ną wie­dzę w spo­sób naj­bar­dziej atrak­cyj­ny. Po likwi­da­cji gim­na­zjów wie­lu nauczy­cie­li łączy pra­cę w kil­ku szko­łach, czę­sto bar­dzo od sie­bie odda­lo­nych. Bała­gan rośnie. Szczy­tem będzie następ­ny rok, kie­dy do szkół śred­nich tra­fią rów­no­cze­śnie dwa rocz­ni­ki uczniów. Nie pozwól­my, aby odpo­wie­dzial­na za te pro­ble­my mini­ster Zalew­ska ucie­kła do Brukseli.(xpp) Popie­raj­my strajk nauczycieli!

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.