Zbrodnia i kara

Zło może cza­ić się tam, gdzie się go naj­mniej spo­dzie­wa­my: w koście­le. Strasz­li­wym złem jest pedo­fi­lia: sek­su­al­ne krzyw­dze­nie dzie­ci. Papież Fran­ci­szek roz­po­czął kam­pa­nię prze­ciw temu złu i sym­bo­licz­nie uca­ło­wał w rękę pol­skie­go przed­sta­wi­cie­la ofiar księ­ży – pedo­fi­lów. Rad­ni Gdań­ska zde­cy­do­wa­li o usu­nię­ciu z miej­sca publicz­ne­go pomni­ka ks. Jan­kow­skie­go, oskar­żo­ne­go o pedo­fi­lię. Każ­de prze­stęp­stwo powin­no być uka­ra­ne, a krzyw­da wyna­gro­dzo­na bez wzglę­du na sta­tus sprawcy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.