Srebrna

Oto w skró­cie nowa „afe­ra taśmo­wa” z udzia­łem pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, oraz jego kuzy­na, wraz z zię­ciem Austriakiem.
1/​ Pre­zes nie­for­mal­nie jed­no­oso­bo­wo zarzą­dza spół­ką Srebr­na, któ­ra posia­da zdo­by­te za bez­cen w 1990 r. tere­ny w War­sza­wie, dziś war­te set­ki milio­nów zł. 2/​ For­mal­nie udzia­ły w Srebr­nej ma m.i. sekre­tar­ka pre­ze­sa oraz przy­ja­cół­ka jego ś.p. mat­ki. 3/​ Na tych grun­tach, pre­zes pla­no­wał zbu­do­wać na wyna­jem dwa wie­żow­ce o wyso­ko­ści 190 m. i war­to­ści ok. 1,3 miliar­da zł. 4/​ Kre­dy­tu na to miał­by udzie­lić pań­stwo­wy bank PKO. 5/​ Zle­ce­nie na pro­jekt wie­żow­ców otrzy­mał Austriak. (Co chy­ba nie jest zbyt patriot ycz­ne). 6/​ Ponie­waż PiS prze­grał wybo­ry w War­sza­wie pla­ny budo­wy zosta­ły wstrzy­ma­ne i pre­zes nie chce zapła­cić Austria­ko­wi za wyko­na­ne projekty.

1 thought on “Srebrna

  1. No coz, nowy plan pre­ze­sa na szcze­scie nie wypa­lil. Ale on wygla­da rubasz­nie wspi­na­jac sie na „srebr­ny” wie­zo­wiec – pra­wie jak King Kong. Bra­wa dla rysow­ni­ka! A ze Austria­ko­wi zle­cil pro­jekt budo­wy? Chy­ba z sym­pa­tii dla Fran­cisz­ka Jozefa.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.