Bibuła 007–008

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia naj­now­szej Bibu­ły, o nume­rach 007–008. Jest ona wyjąt­ko­wo na cza­sie, bowiem zda­rze­nia w niej opi­sa­ne dzia­ły się nie­mal w ostat­nich dniach. Opi­su­je­my więc m.in. afe­rę Kaczyń­skie­go z dwo­ma wie­ża­mi w tle, oraz aresz­to­wa­nie słyn­ne­go pro­te­go­wa­ne­go A. Macie­re­wi­cza, Bar­tło­mie­ja M. pod zarzu­tem płat­nej pro­tek­cji i mal­wer­sa­cji na szko­dę pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Jak zwy­kle pro­si­my o wydru­ko­wa­nie ulot­ki na papie­rze i roz­po­wszech­nia­nie w oko­li­cy swo­je­go zamiesz­ka­nia. Nie trze­ba do tego poświę­cać dodat­ko­we­go cza­su, wystar­czy pozo­sta­wić ulot­ki gdzieś po dro­dze do pra­cy lub do szko­ły. Pro­si­my ser­decz­nie o uwa­gi doty­czą­ce ulot­ki oraz o infor­ma­cje o miej­scu roz­po­wszech­nia­nia. Zale­ży nam szcze­gól­nie na obsza­rach wiej­skich i małych mia­stach. Szcze­gól­nie wschod­nia i pół­noc­na część Pol­ski leży nam bar­dzo na ser­cu – tam jesz­cze nie dotar­li­śmy z prze­ka­zem. kon­takt z nami: kotnakt@​nowabibula.​pl

Nową Bibułę można pobrać tutaj

Nowa Bibu­ła 007
Nowa Bibu­ła 008

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.