10 minut dla Polski – możemy to zrobić!

Poniż­sza mapa poka­zu­je dotych­cza­so­wy zasięg „Nowej Bibu­ły” w Pol­sce. Jak widać, nasza akcja, zapo­cząt­ko­wa­na pod koniec listo­pa­da, roz­wi­ja się wyśmie­ni­cie. Cie­szy nas duży odzew w Pol­sce połu­dnio­wej, głów­nie w Mało­pol­sce i na Ślą­sku. Jed­nak potrze­bu­je­my więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia na ścia­nie wschod­niej i na pół­no­cy Pol­ski. Pomóż­cie nam roz­pro­pa­go­wać akcję w tam­tych rejo­nach, będą­cych osto­ją obec­nej, bol­sze­wic­kiej wła­dzy. Może kogoś tam zna­cie, kto myśli podob­nie jak Wy? Prze­każ­cie im ten post.

Oczy­wi­ście mapa poka­zu­je jedy­nie przy­bli­żo­ny zasięg naszej akcji. Na pew­no nie jest to kom­plet­ny obraz, nie wszy­scy współ­pra­cow­ni­cy infor­mu­ją nas o swo­im dzia­ła­niu. Daj­cie nam znać, jeśli bra­ku­je na tej mapie waszych oko­lic! Naj­le­piej poprzez for­mu­larz rapor­tu: http:/nowabibula.pl/raport

Kil­ka słów o naszej akcji dla nowi­cju­szy: chce­my dotrzeć do miesz­kań­ców pol­skich wsi i mia­ste­czek, poprzez pro­duk­cję ulo­tek w pro­stych sło­wach opi­su­ją­cych bie­żą­cą sytu­ację w Pol­sce. Chce­my pro­sto­wać mani­pu­la­cje i kłam­stwa, któ­re sączy ludziom do głów tele­wi­zja rzą­do­wa. Aby pomóc, wystar­czy wejść na naszą stro­nę: http:/nowabibula.pl i pobrać ulot­kę, a następ­nie we wła­snym zakre­sie wydru­ko­wać choć kil­ka egzem­pla­rzy. Ulot­ki zosta­wia­my w miej­scu publicz­nym, nakle­ja­jąc na tabli­ce ogło­sze­nio­we, lub po pro­stu pozo­sta­wia­jąc je na przy­stan­ku auto­bu­so­wym, w kawiar­ni, czy na poczcie. To nie musi zaj­mo­wać dużo cza­su – po pro­stu miej­my przy sobie kil­ka egzem­pla­rzy, i przy oka­zji zała­twia­nia róż­nych spraw, lub idąc do pra­cy albo do szko­ły, pozo­sta­wiaj­my po sobie ślad w posta­ci „Bibu­ły”. Jeśli każ­dy z nas poświę­ci na to choć 10 minut dzien­nie, to akcja może zasad­ni­czo zmie­nić sytu­acje poli­tycz­ną w Pol­sce. 10 minut dla Pol­ski – może­my to zrobić!
Pisz­cie do nas: kontakt@​nowabibula.​pl
Zapi­suj­cie się na naszą listę mailin­go­wą: http:/nowabibula.pl/subskrypcja
Polub­cie nas na FBhttp:/facebook.com/nowabibula

Stan na dzień 20.02.2019

 

Stan na dzień 11.02.2019

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.