Bibuła 009–010

Przed­sta­wia­my nową odsło­nę „Nowej Bibu­ły”. Tym razem posta­no­wi­li­śmy opi­sać stan rzą­do­wej tele­wi­zji TVP oraz nowe szcze­gó­ły skan­da­lu poli­tycz­ne­go wokół spół­ki „Srebr­na”. Na deser zaś tro­chę fak­tów o dro­gich „dzie­łach” Ojca Rydzy­ka. Jak zwy­kle, pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie Bibu­ły w swo­jej oko­li­cy. Moż­na ją wrę­czać ludziom, moż­na też po pro­stu pozo­sta­wić w urzę­dzie, w przy­chod­ni, na poczcie, czy w par­ku na ław­ce (o ile pogo­da na to pozwo­li). Moż­na wresz­cie przy­kle­ić na słu­pie ogło­sze­nio­wym lub na pło­cie. Ilość moż­li­wo­ści jest nie­ogra­ni­czo­na – zda­je­my się na Waszą inwen­cję. Bar­dzo pro­si­my o krót­ki raport o tym jak roz­po­wszech­nia­cie Bibu­łę. Naj­pro­ściej zro­bić to na naszej stro­nie http:/nowabibula.pl/raport. Wypeł­nie­nie for­mu­la­rza zaj­mu­je 2 minu­ty i jest cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­we. Infor­ma­cje zebra­ne w ten spo­sób są dla nas bar­dzo cen­ne, pozwo­lą nam na roz­wi­nię­cie i pro­mo­cję pro­jek­tu w rejo­nach, gdzie jesz­cze nie dotarliśmy.

Pro­si­my rów­nież o prze­ka­zy­wa­nie Bibu­ły i idei pro­jek­tu swo­im zna­jo­mym. War­to polu­bić nas na Face­bo­oku: http:/facebook.com/nowabibula i pole­cić nas swo­im zna­jo­mym. Każ­da for­ma pro­mo­cji jest dla nas bar­dzo cenna.

Obec­nie w pro­jek­cie uczest­ni­czy oko­ło 360 osób w całej Pol­sce. W ostat­nim cza­sie uda­ło nam się, dzię­ki pro­mo­cji na Face­bo­oku, pozy­skać dużą licz­bę wolon­ta­riu­szy na wscho­dzie i pół­no­cy Pol­ski. Bar­dzo nas to cie­szy! Aktu­al­ną mapę naszych kon­tak­tów w Pol­sce moż­na obej­rzeć na stronie:

http:/nowabibula.pl/10-minut-dla-polski-mozemy-to-zrobic/

Dla dal­sze­go roz­wo­ju pro­jek­tu potrze­bu­je­my fun­du­szy na pro­mo­cję pro­jek­tu w inter­ne­cie. Jeśli ktoś z Pań­stwa chciał­by wes­przeć nas finan­so­wo, moż­na to zro­bić pod adresem:

http:/zrzutka.pl/nowabibula

lub zwy­kłym prze­le­wem ban­ko­wym na kon­to nr: 41 1750 1312 6882 5545 3047 7666

Z góry dzię­ku­je­my za wspar­cie. Każ­da zło­tów­ka się liczy i każ­dą zło­tów­kę wyda­my zgod­nie z przeznaczeniem.

Aby pobrać Nową Bibułę kliknij tutaj

Nowa Bibu­ła 009
Nowa Bibu­ła 010

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.