Srebrni ludzie prezesa

Kazi­mierz Kuj­da – wie­lo­let­ni współ­pra­cow­nik J. Kaczyń­skie­go. Przez kil­ka lat był pre­ze­sem zarzą­du Spół­ki Srebr­na. Obec­nie funk­cję tę peł­ni jego żona Mał­go­rza­ta.  Kuj­da był też do nie­daw­na pre­ze­sem Naro­do­we­go Fun­du­szu Ochro­ny Śro­do­wi­ska i Gospo­dar­ki Wod­nej. Współ­pra­cow­nik SB w cza­sach PRL. Po ujaw­nie­niu tego fak­tu  podał się do dymisji.

Bar­ba­ra Skrzy­pek – wie­lo­let­nia sekre­tar­ka J.K. W cza­sach PRL‑u sekre­tar­ka gen. M. Jani­szew­skie­go, człon­ka WRON. Udzia­ło­wiec i czło­nek zarzą­du Spół­ki Srebr­na. Udzie­li­ła J.K. peł­no­moc­nic­twa do zastę­po­wa­nia jej na zebra­niach wspólników.

Jacek Rudziń­ski – wie­lo­let­ni kie­row­ca i ochro­niarz J. K., czło­nek zarzą­du Srebrnej.

Grze­gorz Toma­szew­ski  - kuzyn J.K., czło­nek zarzą­du Srebr­nej oraz pre­zes Sp. Forum S.A, wydaw­cy „Gaze­ty Pol­skiej Codziennie”.

Piotr Pogo­now­ski  – szef ABW.  Awan­so­wa­ny ze stop­nia kapra­la do puł­kow­ni­ka (czy­li o 19 stop­ni) w cią­gu ostat­nie­go pół­to­ra roku! Jako rad­ca praw­ny był tak­że peł­no­moc­ni­kiem Spół­ki Srebrna.

Jani­na Goss – wie­lo­let­nia przy­ja­ciół­ka rodzi­ny Kaczyń­skich. Rzą­dzi struk­tu­ra­mi PiS‑u w okrę­gu łódz­kim, ale jej wpły­wy są szer­sze. Od 2016 r.  zasia­da w radzie BOŚPGE. Jest też w zarzą­dzie Srebr­nej, finan­so­we­go zaple­cza PiS.

UWAGA – wszyst­kie wyżej wymie­nio­ne oso­by zaj­mu­ją sta­no­wi­ska, z któ­ry­mi wią­żą się nie­zwy­kle wyso­kie wyna­gro­dze­nia. Zawdzię­cza­ją te sta­no­wi­ska nie swo­im kwa­li­fi­ka­cjom i wykształ­ce­niu, lecz wie­lo­let­nim ukła­dom z Jaro­sła­wem Kaczyń­skim. (pp)

Źró­dło: Gaze​ta​.pl

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.