Dwie wieże w złej wierze

W 1990 r. bra­cia Kaczyń­scy utwo­rzy­li par­tię Poro­zu­mie­nie Cen­trum (PC), któ­re prze­ję­ło redak­cję „Expres­su Wie­czor­ne­go”. Gaze­tę tę szyb­ko dopro­wa­dzo­no do upa­dło­ści. „Express” posia­dał czte­ry dział­ki, m.in. przy ul. Srebr­nej w War­sza­wie. Ponie­waż żad­na par­tia nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dzia­ła­cze PC stwo­rzy­li tzw. Fun­da­cję Pra­so­wą Soli­dar­ność, aby uwłasz­czyć się na tych nie­ru­cho­mo­ściach. Pomo­gła w tym spe­cjal­na usta­wa o gospo­dar­ce grun­ta­mi, któ­rą przy­go­to­wał czło­nek PC, min. budow­nic­twa Adam Gla­piń­ski (obec­nie szef NBP). Żad­na inna par­tia nie mia­ła takie­go tupe­tu. Dal­sze dzia­ła­nia PC (póź­niej PiS), któ­re przy­spo­rzy­ły mająt­ku oso­bom pry­wat­nym i spół­kom zwią­za­nym z par­tią, były doko­ny­wa­ne z jesz­cze więk­szym roz­ma­chem. Ostat­nio zaś pre­zes PiS, repre­zen­tu­jąc (nie­le­gal­nie!) Spół­ki Srebr­na, zle­cił biz­nes­me­no­wi z Austrii pro­jekt i przy­go­to­wa­nie budo­wy dwóch wie­żow­ców na wyna­jem. Za wyko­na­ne pra­ce pre­zes odmó­wił zapła­ty. Wobec tego biz­nes­men udał się do sądu oraz upu­blicz­nił tzw. taśmy Kaczyń­skie­go. Ujaw­ni­ły one m.in. powią­za­nia J.K. z były­mi apa­rat­czy­ka­mi PRL‑u. (ap,ang)

1 thought on “Dwie wieże w złej wierze

  1. Wie­że PiS Land Cen­ter to sym­bol na 190 metrów wyso­ko­ści, któ­ry ma przy­ćmić sto­li­cę i cały kraj. Mają mieć war­tość 2 miliar­dów zło­tych, powsta­łych „z nicze­go” – bez wła­sne­go wkła­du i ryzy­ka. Zysk, skrom­nie licząc 70 milio­nów zło­tych rocz­nie, ma zapew­niać zasa­dę, że „wła­dzy raz zdo­by­tej nie odda­my nigdy”. Razem z legal­nym finan­so­wa­niem z podat­ków 18 mln zł daje 5‑krotną prze­wa­gę finan­so­wą nad opo­zy­cją (całe 16 mln PO). Wte­dy wszel­kie pra­wa i kon­sty­tu­cje może­cie sobie wsa­dzić, gdzie tyl­ko zechce­cie. Sce­na­riusz Rosji Puti­na, Węgier Orbana.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.