Wszyscy za to płacimy

O. Tade­usz Rydzyk (lat 73, kapłan, biz­nes­men, wg „Wprost” jeden z naj­bo­gat­szych Pola­ków) roz­po­czął swo­ją karie­rę medial­ną dzię­ki prze­kaź­ni­kom na tere­nie Rosji, któ­re pozwa­la­ły emi­to­wać audy­cje Radia Mary­ja. Słu­cha­cze Radia zasi­la­ją o. Rydzy­ka ok. 20 mln zł rocz­nie, a tak­że daro­wu­ją mu licz­ne nie­ru­cho­mo­ści. Dota­cje pań­stwo­we dla firm o. Rydzy­ka wynio­sły w cza­sach „dobrej zmia­ny” ok.150 mln zł. Rok temu Mini­ster­stwo Spra­wie­dli­wo­ści prze­ka­za­ło jego pry­wat­nej uczel­ni w Toru­niu 3 mln. zł na szko­le­nia sze­fów sądów i pro­ku­ra­tur w zakre­sie „wystą­pień przed kame­rą, reda­go­wa­nia tek­stów” i „budo­wa­nia wize­run­ku przez wygląd zewnętrz­ny”. W tym roku przy­zna­no mu na takie kur­sy 4 mln zł! O. Rydzyk zajął się też sie­cią skle­pów Żab­ka, co da mu kolej­ne pro­fi­ty. (ang)

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.