Nowa Bibuła 011–012

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia i roz­po­wszech­nia­nia „Nowej Bibu­ły” nr 011–012.

Można ją pobrać tutaj

Jak zwy­kle, liczy­my na Waszą pomy­sło­wość w roz­po­wszech­nia­niu dru­ku. Przy­po­mi­na­my, że oprócz regu­lar­nej „Nowej Bibu­ły” udo­stęp­nia­my rów­nież inne mate­ria­ły war­te roz­po­wszech­nia­nia. Są one zawsze dostęp­ne pod lin­kiem: http:/nowabibula.pl/do-sciagniecia. Ostat­nio doda­li­śmy dwie nowe ulotki:

To im się po pro­stu należało…
Ulot­ka porów­nu­ją­ca nagro­dy wypła­ca­ne mini­strom obec­ne­go rzą­du z nagro­da­mi wypła­ca­ny­mi przez poprzed­ni rząd (po 4 na stro­nę A4)

My mil­czy­my, oni kradną
Dow­cip­na ulot­ka, w któ­rej odmia­na cza­sow­ni­ka „mil­czeć” w 3 oso­bie licz­by mno­giej brzmi: „oni krad­ną”. (po 6 na stronę)

Jak zwy­kle, pro­si­my o skła­da­nie ano­ni­mo­we­go rapor­tu z roz­po­wszech­nia­nia dru­ków pod lin­kiem http:/nowabibula.pl/raport. To zaj­mu­je tyl­ko chwil­kę, a nam bar­dzo poma­ga orien­to­wać się w zasię­gu akcji. Nie­ste­ty wciąż nie­wie­le takich rapor­tów do nas docie­ra. Pro­si­my też o wszel­kie pomy­sły, uwa­gi i pro­po­zy­cje doty­czą­ce akcji. Moż­na to zro­bić mailem: kontakt@​nowabibula.​pl lub przez Face­bo­oka: http:/facebook.com/nowabibula. Otwo­rzy­li­śmy też kanał na Twit­te­rze: http:/twitter.com/nowabibula.

Dzię­ki pro­mo­cji naszej akcji prze­pro­wa­dzo­nej w lutym uda­ło się nam zwięk­szyć czte­ro­krot­nie zasięg „Nowej Bibu­ły”. Obec­nie współ­pra­cu­je z nami ok. 400 kore­spon­den­tów z 200 miej­sco­wo­ści w Pol­sce. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy się do tego przy­czy­ni­li. Zbie­ra­my fun­du­sze na dal­szą pro­mo­cję akcji. Każ­dy może się dorzu­cić do naszej skar­bon­ki: http:/zrzutka.pl/nowabibula. Z uzbie­ra­nych pie­nię­dzy chce­my m.in. zamó­wić przy­pin­ki z logo akcji. Każ­dy, kto nam poma­ga, będzie mógł dostać taką przypinkę.

Na koniec proś­ba: sta­raj­my się, aby nasza akcja nie była uciąż­li­wa dla miesz­kań­ców. Docho­dzą nas skar­gi, któ­re doty­czą dwóch rze­czy: ulot­ki, wsu­wa­ne za wycie­racz­ki samo­cho­dów w dni desz­czo­we bru­dzą szy­by i utrud­nia­ją przez to kie­row­com życie. Ponad­to nie zabie­raj­my innym ogło­sze­nio­daw­com pine­zek, żeby powie­sić „Nową Bibu­łę”. Ludzie się skar­żą, że przez to ich ogło­sze­nia spa­da­ją. Nie zasła­niaj­my też naszy­mi ulot­ka­mi aktu­al­nych, cudzych ogło­szeń. To waż­ne, aby ludzie odno­si­li się do nas z sym­pa­tią, a nie z irytacją.

Nowa Bibu­ła 011
Nowa Bibu­ła 012

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.