Nowa Bibuła 023–024

Po nie­zbyt uda­nych wybo­rach euro­pej­skich widzi­my wyraź­nie, jak dale­ko posu­nę­ła się indok­try­na­cja Pola­ków zamiesz­ku­ją­cych tere­ny wiej­skie i mia­stecz­ka. Trzy lata pro­pa­gan­dy w TVP zro­bi­ło spu­sto­sze­nie w umy­słach wie­lu naszych roda­ków. Musi­my napraw­dę bar­dzo się sta­rać, aby dotrzeć do nich z praw­dzi­wym prze­ka­zem. Dla­te­go nie zwal­nia­my tem­pa! Nad­cho­dzą­ce waka­cje mogą być oka­zją do odwie­dze­nia wie­lu małych miej­sco­wo­ści, w któ­rych war­to zosta­wić tu i ówdzie „Nową Bibułę”.

Można ją pobrać TUTAJ

Zachę­ca­my jak zwy­kle do roz­po­wszech­nia­nia jej w miej­scach publicz­nych, na przy­stan­kach, w par­kach, w kawiar­niach lub pocze­kal­niach w przy­chod­ni. Liczy­my na Waszą pomy­sło­wość. Wciąż pro­si­my o rapor­to­wa­nie – cał­ko­wi­cie ano­ni­mo­we – gdzie i ile „Bibu­ły” roz­po­wszech­ni­li­ście. Moż­na to zro­bić na stro­nie http:/nowabibula.pl/raport. Sta­raj­cie się wcią­gnąć do pro­jek­tu jak naj­wię­cej zna­jo­mych, szcze­gól­nie mło­dych ludzi. To oni odzie­dzi­czą po nas Pol­skę wol­ną i demo­kra­tycz­ną, albo Pol­skę – poli­tycz­ne­go i eko­no­micz­ne­go ban­kru­ta. Nie prze­sta­je­my wie­rzyć, że KROPLA DRĄŻY SKAŁĘ. Naszym celem nie jest prze­ko­ny­wa­nie zwo­len­ni­ków PiS do gło­so­wa­nia na jaką­kol­wiek inną par­tię. Chce­my jedy­nie znie­chę­cić ich do popie­ra­nia tej par­tii, któ­ra w spo­sób oczy­wi­sty dąży do zapro­wa­dze­nia w Pol­sce dyk­ta­tu­ry, i to nawet za cenę eko­no­micz­nej kata­stro­fy. Mamy tyl­ko kil­ka mie­się­cy na to, aby zawró­cić bieg wyda­rzeń. Jeśli po wybo­rach PiS utrzy­ma wła­dzę, to oczy­wi­ście i tak prę­dzej czy póź­niej upad­nie – ale wcze­śniej znisz­czy Pol­skę tak, jak to zro­bił np. ze stad­ni­ną w Jano­wie. Pod­nie­sie­nie się z tej zapa­ści potrwać może dzie­się­cio­le­cia. Dla­te­go zmo­bi­li­zuj­my się w tym waka­cyj­nym cza­sie! Napraw­dę warto!

Dla tych, któ­rzy chcie­li­by nas wes­przeć finan­so­wo poda­je­my adres zrzut­ki: http:/zrzutka.pl/nowabibula.

Nowa Bibu­ła 023
Nowa bibu­ła 024

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.