Nowa Bibuła 025–026

Przed­sta­wia­my kolej­ne nume­ry „Nowej Bibu­ły”. Pra­co­wa­li­śmy nad nią dość dłu­go, ale war­to było pocze­kać. Bie­rze­my na warsz­tat pro­blem ochro­ny śro­do­wi­ska i zmian kli­ma­tycz­nych. Nie mamy oczy­wi­ście ambi­cji, aby w peł­ny spo­sób opi­sać kon­se­kwen­cje ludz­kich dzia­łań zagra­ża­ją­cych naszej pla­ne­cie. Liczy­my jed­nak na to, że lek­tu­ra „Nowej Bibu­ły” przy­naj­mniej nie­któ­rych skło­ni do bliż­sze­go zapo­zna­nia się z tymi zagrożeniami.

Można ją pobrać TUTAJ

Ze wzglę­du na licz­ne pyta­nia, któ­re do nas docie­ra­ją, pod­kre­śla­my z całą mocą: Nową Bibu­łę robi­my po to, aby wszy­scy mogli ją bez ogra­ni­czeń kopio­wać i roz­po­wszech­niać. Wszyst­kie publi­ko­wa­ne przez nas mate­ria­ły udo­stęp­nia­my bez­płat­nie i udzie­la­my nie­ogra­ni­czo­nej licen­cji na ich kopio­wa­nie i roz­po­wszech­nia­nie. Liczy­my na Waszą pomy­sło­wość. Trwa­ją waka­cje, będzie­my wędro­wać po róż­nych zakąt­kach Pol­ski. Zabierz­my z sobą na waka­cje tro­chę Bibu­ły. Pozo­staw­my ją w miej­scach odwie­dza­nych przez tury­stów. Dzia­ła­my przez całe waka­cje, aż do nad­cho­dzą­cych wybo­rów. Liczy­my, że zbio­ro­wy wysi­łek ponad 300 ludzi w całej Pol­sce w koń­cu musi przy­nieść pożą­da­ne efekty.

Kto chce, może rów­nież pobrać z nasze­go ser­we­ra gra­fi­kę prze­wod­nią z poprzed­niej Bibu­ły; wóz PiS‑u cią­gną­cy Pol­skę na wschód.

Jak zwy­kle, pro­si­my o pro­pa­go­wa­nie akcji wśród zna­jo­mych, dopi­sy­wa­nie adre­su e‑mail do naszej listy mailin­go­wej: http:/nowabibula.pl/subskrypcja. Pro­si­my rów­nież o krót­ki, ano­ni­mo­wy  raport o dys­try­bu­cji: http:/nowabibula.pl/raport.

Nowa Bibu­ła 025
Nowa Bibu­ła 026

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.