Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 061–062

Zapra­sza­my do roz­po­wszech­nia­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sza gazet­ka jest już dostęp­na. Moż­na ją pobrać z Tutaj 

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 061–062
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 059–060

Dro­ży­zna, kry­zys ener­ge­tycz­ny i gospo­dar­czy oraz nowa afe­ra Wil­la+, czy­li okra­da­nia Pola­ków ciag dal­szy – to tema­ty nowe­go wyda­nia Nowej Bibu­ły. Naj­now­sze wyda­nie Nowej Bibu­ły moż­na pobrać tutaj Jak zwy­kle, w Archi­wum na stro­nie https://​nowa​bi​bu​la​.pl, cze­ka­ją na pobra­nie cał­kiem świe­że wyda­nia, któ­rych nie roz­pro­wa­dza­li­śmy jesz­cze tą dro­gą. Zapra­sza­my też na naszą stro­nę FB:…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 059–060
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 057–058

Nowe wyda­nie Nowej Bibu­ły zawie­ra tro­chę z aktu­al­nych wyda­rzeń (doko­na­nia Poli­cji pod rzą­da­mi PiSu i jej dziel­ne­go komen­dan­ta) jak rów­nież nie­co reflek­sji nt. kie­dyś publicz­nej, a obec­nie par­tyj­nej TVP.  Wra­ca­my też do spra­wy łama­nia pra­wo­rząd­no­ści, któ­ra wciąż odbie­ra Pol­sce dostęp do środ­ków euro­pej­skich, tak nie­zbęd­nych dla pod­trzy­ma­nia gasną­cej pod rza­da­mi PiS pol­skiej gospodarki.…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 057–058
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 055–056

Odda­je­my do Pań­stwa rąk numer poświę­co­ny głów­nie finan­som. Jest ku temu powód, gdyż Pol­ska się bły­ska­wicz­nie zadłuża/​​zanurza. Gdy do wła­dzy doszedł PiS, uznał że, „po nas choć­by potop”. W cią­gu 3 lat dług Pol­ski wzrósł o pra­wie 50%! Aby to ukryć, wymy­ślo­no, by pew­nych wydat­ków do budże­tu nie wli­czać! MAMY GALOPUJĄCĄ INFLACJĘ

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 055–056
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 053–054

Kocha­ni! Wzna­wia­my akcję kol­por­ta­żu Nowej Bibu­ły. Zespół redak­cyj­ny wzbo­ga­cił się o wie­le nowych osób.  Przed nad­cho­dzą­cym rokiem wybor­czym chce­my znów dotrzeć do wybor­ców PiS, szcze­gól­nie tych w mniej­szych miej­sco­wo­ściach, na ścia­nie wschod­niej, ale i w całej Pol­sce. Naj­now­sze wyda­nie Nowej Bibu­ły moż­na pobrać tutaj Zasa­da nasze­go dzia­ła­nia jest wciąż taka sama: sub­skry­ben­ci w całej…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 053–054
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 043–044

Pan­de­mia Koro­no­wi­ru­sa spo­wo­do­wa­ła odło­że­nie na dal­szy plan wszel­kich spraw publicz­nych. W spo­łe­czeń­stwie nara­sta pani­ka, skle­py są ogo­ło­co­ne z żyw­no­ści dłu­go­ter­mi­no­wej, przed apte­ka­mi kolej­ki po środ­ki do odka­ża­nia i leki. Rząd, któ­ry dopro­wa­dził służ­bę zdro­wia do zapa­ści, a wszyst­kie środ­ki loku­je w pro­pa­gan­dę suk­ce­su, zaczy­na zda­wać sobie spra­wę, że te wybo­ry może prze­grać, jeśli wyj­dzie na…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 043–044
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 041–042

Atmos­fe­ra poli­tycz­na przed wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi się zagęsz­cza.  Par­tia rzą­dzą­ca zali­cza coraz to nowe wpad­ki, a na jej zaple­czu trwa bru­tal­na wal­ka dwóch gan­gów – Zbi­gnie­wa Zio­bry z Mate­uszem Mora­wiec­kim, któ­re­go pro­te­go­wa­ny, Marian Banaś, „Pan­cer­ny Marian”, oka­zał się nie do usu­nię­cia ani zastra­sze­nia, a jego szem­ra­ne inte­re­sy, ujaw­nio­ne przez dzien­ni­ka­rzy, nie prze­szka­dza­ją mu trwać…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 041–042
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 039–040

Zapra­sza­my do pobra­nia pierw­szej Nowej Bibu­ły w 2020 roku. Jak zwy­kle sta­ra­my się poda­wać krót­kie, zwar­te infor­ma­cje doty­czą­ce bie­żą­cych wyda­rzeń w Pol­sce. Obec­nie temat numer jeden to wal­ka PiS z nie­za­wi­słym sądow­nic­twem. Pań­stwo pra­wa się wciąż bro­ni, a ata­ki wła­dzy są coraz bar­dziej histe­rycz­ne i bez­rad­ne. Wal­ka kil­ku magi­strów i jed­ne­go dok­to­ra pra­wa z pro­fe­so­ra­mi nie może…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 039–040
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 037–038

Po prze­rwie wra­ca­my do akcji Nowa Bibu­ła. Po wpad­ce z mia­no­wa­niem Maria­na Bana­sia na sze­fa NIK PiS robi wszyst­ko, aby odwró­cić uwa­ge od tego pro­ble­mu. Roz­po­czął kolej­ny etap wal­ki z nie­za­leż­ny­mi sędzia­mi. Podej­mu­je coraz bar­dziej ner­wo­we kro­ki, aby dys­cy­pli­no­wać sędziów, któ­rzy mają odwa­gę orze­kać zgod­nie z lite­ra pra­wa, a nie po linii par­tyj­nej. My…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 037–038
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 035–036

Za nami kolej­ny etap wal­ki o wol­ną, nor­mal­ną, demo­kra­tycz­ną Pol­skę. Wynik wybo­rów do sej­mu i sena­tu nie do koń­ca nas zado­wa­la. Co praw­da ugru­po­wa­nia opo­zy­cyj­ne wobec PiS uzy­ska­ły suma­rycz­nie lep­szy wynik i prze­ję­ły – jak się wyda­je – kon­tro­lę nad sena­tem, to jed­nak w sej­mie, z powo­du mecha­ni­zmu prze­li­cza­nia gło­sów meto­dą Hond­ta PiS uzy­skał 5 mandatów…

Czytaj dalej... Nowa Bibuła 035–036