Posted in Uncategorized

Słowa mogą być formą przemocy

U nas spo­ty­ka­my się z prze­ja­wa­mi nie­to­le­ran­cji, jed­nak nie na zasa­dzie, że strze­la się do dru­gie­go czło­wie­ka, lecz opi­su­je się go taki­mi sło­wa­mi, że one same są pew­ną for­mą prze­mo­cy” (ks. Józef Tisch­ner) Nie każ­da kry­ty­ka inne­go czło­wie­ka sta­no­wi mowę nie­na­wi­ści. Poglą­dy i dzia­ła­nia wie­lu ludzi nale­ży wręcz kry­ty­ko­wać dla wspól­ne­go dobra.…

Czytaj dalej...