Nowa Bibuła 029–030

Przed­sta­wia­my kolej­ny, waka­cyj­ny numer Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle, sta­ra­my się nadą­żać za sza­lo­nym tem­pem kom­pro­mi­to­wa­nia się obec­ne­go rzą­du. Nie jest to jed­nak łatwe. Tym razem o afe­rze linii lot­ni­czych Kuch­ciń­ski Air, o pro­ble­mach służ­by zdro­wia, o „wsta­wa­niu z kolan” na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i cią­gle rosną­cej infla­cji.

Można ją pobrać TUTAJ

Waka­cje to okres bez­tro­ski i przy­jem­no­ści. Ale pamię­taj­my, że zaraz po waka­cjach cze­ka nas napraw­dę nie­pew­na przy­szłość. Utrwa­le­nie się wła­dzy PiS na kolej­ne 4 lata będzie kata­stro­fą, z któ­rej może­my się nie pod­nieść przez deka­dy. Więc spró­buj­my, na ile to moż­li­we, Przy­ło­żyć tej wła­dzy Bibu­łą, rów­nież w trak­cie waka­cji. War­to ją mieć przy sobie i zosta­wić w kawiar­ni, muzeum, restau­ra­cji, gdzie­kol­wiek, gdzie bywa wie­lu ludzi.

Zapra­sza­my rów­nież do pobra­nia nowej, pro­stej  ulot­ki, zaty­tu­ło­wa­nej „Krót­ka histo­ria zło­dziej­stwa”. Pobie­rze­cie ją tutaj.

Jak zwy­kle, zachę­ca­my do  zło­że­nia ano­ni­mo­we­go rapor­tu z dys­try­bu­cji Nowej Bibu­ły na stro­nie http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​r​a​p​ort. Dla tych, któ­rzy chcie­li­by nas wspo­móc finan­so­wo, mamy zrzut­kę: http://​zrzut​ka​.pl/​n​o​w​a​b​i​b​ula. Zapra­sza­my na nasz fan­pa­ge na Face­bo­oku: http://​face​bo​ok​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula oraz do śle­dze­nia nas na twit­te­rze: http://​twit​ter​.com/​n​o​w​a​b​i​b​ula.

Nowa Bibu­ła 029
Nowa Bibu­ła 030

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.