Posted in Afery

Srebrna

Oto w skró­cie nowa „afe­ra taśmo­wa” z udzia­łem pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, oraz jego kuzy­na, wraz z zię­ciem Austria­kiem. 1/​​ Pre­zes nie­for­mal­nie jed­no­oso­bo­wo zarzą­dza spół­ką Srebr­na, któ­ra posia­da zdo­by­te za bez­cen w 1990 r. tere­ny w War­sza­wie, dziś war­te set­ki milio­nów zł. 2/​​ For­mal­nie udzia­ły w Srebr­nej ma m.i. sekre­tar­ka pre­ze­sa oraz przy­ja­cół­ka jego ś.p. mat­ki.…

Czytaj dalej...
Posted in Afery

Afera KNF – sprawa rozwojowa

Prze­stęp­cza wpad­ka w Komi­sji Nad­zo­ru Finan­so­we­go Wstęp Komi­sja Nad­zo­ru Finan­so­we­go (KNF) zaj­mu­je się nad­zo­rem nad sek­to­rem ban­ko­wym, ryn­ka­mi: finan­so­wym, ubez­pie­cze­nio­wym i eme­ry­tal­nym, oraz kon­tro­lo­wa­niem kas spół­dziel­czych. Zosta­ła powo­ła­na na mocy usta­wy z 2006 roku. Do kie­ro­wa­nia pra­ca­mi KNF, zgod­nie z zapew­nie­niem jej twór­ców, posłów PiS-u, mie­li być wyzna­cza­ni naj­lep­si w kra­ju spe­cja­li­ści o nie­po­szla­ko­wa­nej opi­nii.  1.1.…

Czytaj dalej...