Posted in Dobra zmiana

Janów Podlaski – mistrzostwo demolki

Stad­ni­na koni arab­skich w Jano­wie Pod­la­skim to jaskra­wy przy­kład demol­ki, jaką potra­fi urzą­dzić obec­na wła­dza. W roku 2015 stad­ni­na przy­nio­sła ok. 3,2 mln zł zysku. W roku 2016 rząd PiS zmie­nił wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa stad­ni­ny, Mar­ka Tre­lę, na pozba­wio­ne­go kwa­li­fi­ka­cji Mar­ka Sko­mo­row­skie­go. Dopro­wa­dzi­ło to do dra­stycz­ne­go upad­ku pre­sti­żu stad­ni­ny, co odbi­ło się na wyni­kach…

Czytaj dalej...