Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 001–002

Po dłu­gich tygo­dniach dys­ku­sji zdo­ła­li­śmy zamknąć dwa pierw­sze nume­ry Nowej Bibu­ły. Jest to ulot­ka prze­zna­czo­na do dys­try­bu­cji, głów­nie we wsiach i mia­stecz­kach. Ma na celu pobu­dzić ludzi do bar­dziej kry­tycz­ne­go spoj­rze­nia na obec­ną wła­dzę oraz dostar­czyć rze­tel­nej infor­ma­cji o jej prze­krę­tach, afe­rach, kumo­ter­stwie i ukła­dach, któ­re budu­je w całej Pol­sce. Naszym celem jest też…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Wybory samorządowe za nami

  W ostat­nich tygo­dniach uczest­ni­czy­li­śmy w wybo­rach do władz samo­rzą­do­wych. Par­tia rzą­dzą­ca wią­za­ła z nimi wiel­kie nadzie­je. Do peł­ni wła­dzy nad Pol­ską bra­ko­wa­ło im bowiem kon­tro­lo­wa­nia roz­dzie­la­nia wiel­kich fun­du­szy pły­ną­cych do samo­rzą­dów z Unii Euro­pej­skiej. Prze­ję­cie kon­tro­li nad nimi pozwo­li­ło­by na jesz­cze lep­sze urzą­dze­nie swo­ich dzie­ci, rodzi­ny i zna­jo­mych na publicz­nych posa­dach oraz roz­wi­nię­cie…

Czytaj dalej...