Posted in Dobra zmiana

Co słychać i widać w drogiej TVP

Tele­wi­zja TVP, zwa­na publicz­ną,  powin­na być obiek­tyw­na i nie­za­leż­na finan­so­wo. Pod­sta­wo­wym źró­dłem docho­dów TVP były wcze­śniej wpły­wy z abo­na­men­tu RTV oraz reklam. Pod rzą­da­mi Jac­ka Kur­skie­go TVP repre­zen­tu­je jed­nak tyl­ko jed­ną par­tię (PiS) i notu­je finan­so­wą zapaść. Jesz­cze w roku 2015 TVP mogła się pochwa­lić zyskiem 144 mln zł. W tej chwi­li wyni­ki finan­so­we są…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 009–010

Przed­sta­wia­my nową odsło­nę „Nowej Bibu­ły”. Tym razem posta­no­wi­li­śmy opi­sać stan rzą­do­wej tele­wi­zji TVP oraz nowe szcze­gó­ły skan­da­lu poli­tycz­ne­go wokół spół­ki „Srebr­na”. Na deser zaś tro­chę fak­tów o dro­gich „dzie­łach” Ojca Rydzy­ka. Jak zwy­kle, pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie Bibu­ły w swo­jej oko­li­cy. Moż­na ją wrę­czać ludziom, moż­na też po pro­stu pozo­sta­wić w urzę­dzie, w przy­chod­ni, na poczcie,…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

10 minut dla Polski – możemy to zrobić!

Poniż­sza mapa poka­zu­je dotych­cza­so­wy zasięg „Nowej Bibu­ły” w Pol­sce. Jak widać, nasza akcja, zapo­cząt­ko­wa­na pod koniec listo­pa­da, roz­wi­ja się wyśmie­ni­cie. Cie­szy nas duży odzew w Pol­sce połu­dnio­wej, głów­nie w Mało­pol­sce i na Ślą­sku. Jed­nak potrze­bu­je­my więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia na ścia­nie wschod­niej i na pół­no­cy Pol­ski. Pomóż­cie nam roz­pro­pa­go­wać akcję w tam­tych rejo­nach, będą­cych osto­ją obec­nej, bol­sze­wic­kiej wła­dzy.…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 007–008

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia naj­now­szej Bibu­ły, o nume­rach 007–008. Jest ona wyjąt­ko­wo na cza­sie, bowiem zda­rze­nia w niej opi­sa­ne dzia­ły się nie­mal w ostat­nich dniach. Opi­su­je­my więc m.in. afe­rę Kaczyń­skie­go z dwo­ma wie­ża­mi w tle, oraz aresz­to­wa­nie słyn­ne­go pro­te­go­wa­ne­go A. Macie­re­wi­cza, Bar­tło­mie­ja M. pod zarzu­tem płat­nej pro­tek­cji i mal­wer­sa­cji na szko­dę pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Jak zwy­kle pro­si­my…

Czytaj dalej...
Posted in Afery

Srebrna

Oto w skró­cie nowa „afe­ra taśmo­wa” z udzia­łem pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, oraz jego kuzy­na, wraz z zię­ciem Austria­kiem. 1/​​ Pre­zes nie­for­mal­nie jed­no­oso­bo­wo zarzą­dza spół­ką Srebr­na, któ­ra posia­da zdo­by­te za bez­cen w 1990 r. tere­ny w War­sza­wie, dziś war­te set­ki milio­nów zł. 2/​​ For­mal­nie udzia­ły w Srebr­nej ma m.i. sekre­tar­ka pre­ze­sa oraz przy­ja­cół­ka jego ś.p. mat­ki.…

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Słowa mogą być formą przemocy

U nas spo­ty­ka­my się z prze­ja­wa­mi nie­to­le­ran­cji, jed­nak nie na zasa­dzie, że strze­la się do dru­gie­go czło­wie­ka, lecz opi­su­je się go taki­mi sło­wa­mi, że one same są pew­ną for­mą prze­mo­cy” (ks. Józef Tisch­ner) Nie każ­da kry­ty­ka inne­go czło­wie­ka sta­no­wi mowę nie­na­wi­ści. Poglą­dy i dzia­ła­nia wie­lu ludzi nale­ży wręcz kry­ty­ko­wać dla wspól­ne­go dobra.…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa zakładka na naszej stronie: „Do ściągnięcia”

Już nie­ba­wem uka­że się następ­ny podwój­ny numer „Nowej Bibu­ły”. W mię­dzy­cza­sie war­to zaj­rzeć na naszą stro­nę, do zakład­ki „Do ścia­gnię­cia”: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Znaj­dzie­cie tam mate­ria­ły goto­we do wydru­ku, któ­re war­to roz­po­wszech­niać w swo­jej oko­li­cy, na podob­nych zasa­dach jak to robi­my z „Nową Bibu­łą”. Obec­nie pole­ca­my dwie pozy­cje: „Jan Paweł II o Pol­sce” – seria 5 pla­ka­tów…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 005–006

Przed­sta­wia­my kolej­ne dwa nume­ry Nowej Bibu­ły. Jak zwy­kle pro­si­my o pomoc w dys­try­bu­cji. Bibu­ła zosta­ła pobra­na z nasze­go ser­we­ra już ponad 800 razy. Jeśli sta­ty­stycz­nie każ­da zosta­ła powie­lo­na przy­naj­mniej 10 razy, to mamy już cał­kiem nie­zły nakład! Z odze­wu, jaki otrzy­mu­je­my na nasz adres kontakt@​nowabibula.​pl widzi­my, że Bibu­ła tra­fia tam gdzie chce­my – w ręce…

Czytaj dalej...
Posted in Dobra zmiana

Janów Podlaski – mistrzostwo demolki

Stad­ni­na koni arab­skich w Jano­wie Pod­la­skim to jaskra­wy przy­kład demol­ki, jaką potra­fi urzą­dzić obec­na wła­dza. W roku 2015 stad­ni­na przy­nio­sła ok. 3,2 mln zł zysku. W roku 2016 rząd PiS zmie­nił wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa stad­ni­ny, Mar­ka Tre­lę, na pozba­wio­ne­go kwa­li­fi­ka­cji Mar­ka Sko­mo­row­skie­go. Dopro­wa­dzi­ło to do dra­stycz­ne­go upad­ku pre­sti­żu stad­ni­ny, co odbi­ło się na wyni­kach…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa Bibuła 003–004 już jest dostępna

Oto przed­świą­tecz­ne wyda­nie Nowej Bibu­ły. Każ­dy może nam pomóc w jego dys­try­bu­cji. Wystar­czy wydru­ko­wać kil­ka egzem­pla­rzy i roz­kle­ić w swo­jej oko­li­cy. Albo pozo­sta­wić po pro­stu na ław­ce. Podziel­cie się z nami swo­imi uwa­ga­mi na temat tej ulot­ki. Opo­wiedz­cie jak ją upo­wszech­nia­cie i w któ­rym miej­scu. Chce­my w mia­rę moż­li­wo­ści wykre­ślić mapę dys­try­bu­cji ulot­ki w Pol­sce. Pisz­cie na…

Czytaj dalej...