Posted in Afery

Dwie wieże w złej wierze

W 1990 r. bra­cia Kaczyń­scy utwo­rzy­li par­tię Poro­zu­mie­nie Cen­trum (PC), któ­re prze­ję­ło redak­cję „Expres­su Wie­czor­ne­go”. Gaze­tę tę szyb­ko dopro­wa­dzo­no do upa­dło­ści. „Express” posia­dał czte­ry dział­ki, m.in. przy ul. Srebr­nej w War­sza­wie. Ponie­waż żad­na par­tia nie może pro­wa­dzić dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, dzia­ła­cze PC stwo­rzy­li tzw. Fun­da­cję Pra­so­wą Soli­dar­ność, aby uwłasz­czyć się na tych…

Czytaj dalej...
Posted in Dobra zmiana

Wszyscy za to płacimy

O. Tade­usz Rydzyk (lat 73, kapłan, biz­nes­men, wg „Wprost” jeden z naj­bo­gat­szych Pola­ków) roz­po­czął swo­ją karie­rę medial­ną dzię­ki prze­kaź­ni­kom na tere­nie Rosji, któ­re pozwa­la­ły emi­to­wać audy­cje Radia Mary­ja. Słu­cha­cze Radia zasi­la­ją o. Rydzy­ka ok. 20 mln zł rocz­nie, a tak­że daro­wu­ją mu licz­ne nie­ru­cho­mo­ści. Dota­cje pań­stwo­we dla firm o. Rydzy­ka wynio­sły w cza­sach…

Czytaj dalej...
Posted in Komentarze

Co się zdarzyło pani Ogórek

W ostat­nich dniach wie­lu ludzi pro­te­sto­wa­ło prze­ciw­ko kłam­stwom TVP przed jej sie­dzi­bą w War­sza­wie. Tak też było, gdy Mag­da­le­na Ogó­rek wycho­dzi­ła z pra­cy. Pro­te­stu­ją­cy woła­li „wstyd” i „kłam­czu­cha”. Oto­czy­li na chwi­lę jej samo­chód i nale­pi­li na nim kil­ka (!) nakle­jek. Wszyst­ko to trwa­ło ok. 3 minut. Nikt pani O. nie tknął, nikt jej nie…

Czytaj dalej...
Posted in Dobra zmiana

Co słychać i widać w drogiej TVP

Tele­wi­zja TVP, zwa­na publicz­ną,  powin­na być obiek­tyw­na i nie­za­leż­na finan­so­wo. Pod­sta­wo­wym źró­dłem docho­dów TVP były wcze­śniej wpły­wy z abo­na­men­tu RTV oraz reklam. Pod rzą­da­mi Jac­ka Kur­skie­go TVP repre­zen­tu­je jed­nak tyl­ko jed­ną par­tię (PiS) i notu­je finan­so­wą zapaść. Jesz­cze w roku 2015 TVP mogła się pochwa­lić zyskiem 144 mln zł. W tej chwi­li wyni­ki finan­so­we są…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 009–010

Przed­sta­wia­my nową odsło­nę „Nowej Bibu­ły”. Tym razem posta­no­wi­li­śmy opi­sać stan rzą­do­wej tele­wi­zji TVP oraz nowe szcze­gó­ły skan­da­lu poli­tycz­ne­go wokół spół­ki „Srebr­na”. Na deser zaś tro­chę fak­tów o dro­gich „dzie­łach” Ojca Rydzy­ka. Jak zwy­kle, pro­si­my o roz­po­wszech­nia­nie Bibu­ły w swo­jej oko­li­cy. Moż­na ją wrę­czać ludziom, moż­na też po pro­stu pozo­sta­wić w urzę­dzie, w przy­chod­ni, na poczcie,…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

10 minut dla Polski – możemy to zrobić!

Poniż­sza mapa poka­zu­je dotych­cza­so­wy zasięg „Nowej Bibu­ły” w Pol­sce. Jak widać, nasza akcja, zapo­cząt­ko­wa­na pod koniec listo­pa­da, roz­wi­ja się wyśmie­ni­cie. Cie­szy nas duży odzew w Pol­sce połu­dnio­wej, głów­nie w Mało­pol­sce i na Ślą­sku. Jed­nak potrze­bu­je­my więk­sze­go zaan­ga­żo­wa­nia na ścia­nie wschod­niej i na pół­no­cy Pol­ski. Pomóż­cie nam roz­pro­pa­go­wać akcję w tam­tych rejo­nach, będą­cych osto­ją obec­nej, bol­sze­wic­kiej wła­dzy.…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Bibuła 007–008

Zapra­sza­my do ścią­gnię­cia naj­now­szej Bibu­ły, o nume­rach 007–008. Jest ona wyjąt­ko­wo na cza­sie, bowiem zda­rze­nia w niej opi­sa­ne dzia­ły się nie­mal w ostat­nich dniach. Opi­su­je­my więc m.in. afe­rę Kaczyń­skie­go z dwo­ma wie­ża­mi w tle, oraz aresz­to­wa­nie słyn­ne­go pro­te­go­wa­ne­go A. Macie­re­wi­cza, Bar­tło­mie­ja M. pod zarzu­tem płat­nej pro­tek­cji i mal­wer­sa­cji na szko­dę pol­skie­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go. Jak zwy­kle pro­si­my…

Czytaj dalej...
Posted in Afery

Srebrna

Oto w skró­cie nowa „afe­ra taśmo­wa” z udzia­łem pre­ze­sa PiS Jaro­sła­wa Kaczyń­skie­go, oraz jego kuzy­na, wraz z zię­ciem Austria­kiem. 1/​​ Pre­zes nie­for­mal­nie jed­no­oso­bo­wo zarzą­dza spół­ką Srebr­na, któ­ra posia­da zdo­by­te za bez­cen w 1990 r. tere­ny w War­sza­wie, dziś war­te set­ki milio­nów zł. 2/​​ For­mal­nie udzia­ły w Srebr­nej ma m.i. sekre­tar­ka pre­ze­sa oraz przy­ja­cół­ka jego ś.p. mat­ki.…

Czytaj dalej...
Posted in Uncategorized

Słowa mogą być formą przemocy

U nas spo­ty­ka­my się z prze­ja­wa­mi nie­to­le­ran­cji, jed­nak nie na zasa­dzie, że strze­la się do dru­gie­go czło­wie­ka, lecz opi­su­je się go taki­mi sło­wa­mi, że one same są pew­ną for­mą prze­mo­cy” (ks. Józef Tisch­ner) Nie każ­da kry­ty­ka inne­go czło­wie­ka sta­no­wi mowę nie­na­wi­ści. Poglą­dy i dzia­ła­nia wie­lu ludzi nale­ży wręcz kry­ty­ko­wać dla wspól­ne­go dobra.…

Czytaj dalej...
Posted in Bibuła

Nowa zakładka na naszej stronie: „Do ściągnięcia”

Już nie­ba­wem uka­że się następ­ny podwój­ny numer „Nowej Bibu­ły”. W mię­dzy­cza­sie war­to zaj­rzeć na naszą stro­nę, do zakład­ki „Do ścia­gnię­cia”: http://​nowa​bi​bu​la​.pl/​d​o​–​s​c​i​a​g​n​i​e​cia. Znaj­dzie­cie tam mate­ria­ły goto­we do wydru­ku, któ­re war­to roz­po­wszech­niać w swo­jej oko­li­cy, na podob­nych zasa­dach jak to robi­my z „Nową Bibu­łą”. Obec­nie pole­ca­my dwie pozy­cje: „Jan Paweł II o Pol­sce” – seria 5 pla­ka­tów…

Czytaj dalej...